☂ مـــــــــــــــــن تنـــــــــــها☂
تنهـــ ــ ـ ــــاترين تنهــــ ـــ ـــــ ــــا
من رعنـــــــا دختــــــــری ايرانــــــی هستــــــــــمـ

دختــــــــری از تبار پاييــــــــــــــــــز

با احساســـــــــاتی پاييــــــزی

چشمانـــــــــمـ ماننـــــــد پاييـــــــز مدام ابـــــــری و بارانيستـــــــــــ

دل من پاييــــــــزی مانند برگــــــــ های پاييـــــــــزی زود می شکند

آری من دخــــــــــتر پاييـزمـ

من يکــــــــ مهری هستــــــــــــــــــمـ

احساساتـــــــــــــی ومغـــــــــــرور

و البتـــــه مهربان ماننــــــــــــــــــــــــد بارانــــــــ پاييــــــــــزی

من تنهـــــــــــا هستـــــــــــــــمـ

من يکــــــــــــ مهری هستــــــمـ

بلنــــــــد پروار با آرزوی هايي مانــــند رنگيــــــــن کمانــــــــــــــ

من دوستتـــــــــــ دارم

همين که تو  ميدانــــــــــی دوستتـــــــــــ دارم کافی استـــــــــ بگذار خفه کند خودش را دنيا

ولی آيا تو واقعـــــــــــــــا می دانــــــــی؟...

بعيــــــــد می دانـــــــــمـ

من يکـــ مهر ماهی هستـــــــــــــمـ

به دوستــــــی و صميميتــــــــــ اعتقاد دارم

من يک مهر ماهـــــــــــی هستــــمـ

دلمـ زود می شکــــــــــند بدان...

من دختری پاييــــــــــــــــــزی هستـمـ

آرامش و صلـــــــح را می پرستـــمـ

از جنگــــــــ و جدل و دعوا بيزارمـ

من دختـــــــری پاييـــــــــزی هسـتـــــــــــمـ

زخــــــم زبان می زنــــــــــمـ ولی دروغ نمی گويــــــــــــمـ

لــوس،عاشـــق،مهـــربان،امـيدوار

اين خصوصياتــــــ مهری هاستــــــــــــــ

من دختـــــــــری پاييــــــــزی هستــــــــم

دوستانـــــــــم تمامـ دارايي من هستنـــــــــــــــد

آنها را عاشقانــــــــــه دوستــــــ دارمـ

مخصوصا نگيـــــــــــــــــــــــــن را

من دختری پاييـــــــــزی هستمـ

دختری از تبـــــــار مهـر

رنگـــــــــ عوض نمی کنمـ من مهری می مانـــــــم با تمامـ وجودم

بدان من همينـــــــــــــــم

يکــــــــــ پاييزی يکــــــــ مهری

با تمامـ وجود


♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392وای از دست تو نگین

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ شنبه سوم اسفند 1392لعنتـ بهـ منی کهـ تو رو دوستـ دارمـ

لعنتـ بهـ توی عوضیـ کثافتـ

چرا منو اذيتـ می کنی؟

از همهـ چیـ تو متنفرمـ

اسمتـ خندهـ اتـ گریهـ اتـ راهـ رفتنتـ همهـ چیتـ

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ دوشنبه سی ام دی 1392عکسـ واليبـــــــــــالی

ادامـهـ

رمز دارهـ

~ Continue ~
♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ شنبه بیست و یکم دی 1392تـو بـ ـه افتـ ـادنـ  مـنـ

در خيـ ـابانـ خنديدـی

و مـنـ همهـ حـ ـواسـ ـمـ بهـ اينـ بود

کهـ مردمـ شهـ ـر عاشـ ـق خندهـ اتـ نشونـد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ شنبه چهاردهم دی 1392گـآهـ ـی نمـیـشـهـ ،

دَسـتـ اَز دوسـتـ داشـتـنِ یـکـ ـی بَـرداشـتـ !!

حـتـ ـی وقـتـ ـی اَزش دِلـخـُورـی ..


♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ شنبه چهاردهم دی 1392دور می ايستمـ

اگر بخواهـی

همچـو آخرينـ چراغـ خيابانـ

امـا روشنـ برای تـو

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه سیزدهم دی 1392دلتنــــــــــگی مرض عجيبــی استـ

آرامـ آرامـ آدمـ را نا آرامـ می کنـد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه سیزدهم دی 1392 

بهـ پشتـ سر نگاهـ می کنـمـ

شايد هنوز کسی مرا دوستـ داشتهـ باَشـد

اما افسوســ

همهـ کاسهـ آبـ بهـ دستـ منتظر رفتنـ مـنـ

هستنـد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه سیزدهم دی 1392آهـای مـردمـ

بـدونـيـد جـوابـ دوستتـ دارمـ "مـرسـی"نـيـسـتـ

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه دهم دی 1392کاش تو رو داشتـــــمـ

به چشمانتـــــ نگاه می کردمـ

آرزو ها را می ديدمـ

زندگی را حس می کردم

بهانــــه هايم تمامـ می شد

کاش تو را داشـــتمـ

ديگر بريده امـ

صبرم لبــريز شده بس نيستـــــ ديگر؟؟؟؟!!!...

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه ششم دی 1392بـرگـرد

چـون نـگـذاشـتـمـ روی صـنـدلـی

تـو هـيـچ کـس بـنـشـيـنـد

حـتـی غـبـار

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392ماهيگـــــ ـ ـــير دلش سوختــــ ـــ ـ

اين بار ديـ ــگـ ـر ماهـ ـی از تنهـ ــايي قلابـ ــ را رهـ ــ ـا نمی کـ ــ ـرد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392


بهـ اندازهـ یـ تابشـ خورشيد دوستتــ دارمـ
بهـ اندازهـ یـ خورشيـد
♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392دلـــــم یکـــــ کــوچـــهـ میخـــــواهَــــد

بـــے بــــن بَستــــــ . . .

و بــــارانـــے نَــــم نَــــم . . .
و یکـــــ خـــــدا ،
کـــهـ کَــمـــے بــــا ـهَــــم راه بــــرَویـــــم

هَـمـیـــن

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392دلمـ را بهـ رویـ آدمـ و عالمـ بستهـ امـ

مگر دلبستگیـ همينـ نيستـ؟

آدمایـ تنهـا آدمایـ سختگيریـ نيستنـنـ

فقطــ آدمـ سختـ گیر میـ آورنــد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392لعنتــــــــــــ به همهـ ی قانونــــــــای دنيـــــــــا که تو هيچ کدومشونـــــــــ شکستنـــــــ دلــ يهـ

آدمـ پيگرد قانونـــــــی ندارد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392گاه هیچ کس را نداشته باشی بهتر است!!

باور کن

بعضی ها

تنهاترت می کنن

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه چهارم دی 1392شده ام معادله ای چند مجهولی
این روزها هیچکس از هیچ راهی مرا نمی فهمدقتی می گویم دیگر سراغم نیا؛ فکر نکن که فراموشت کردم یا دیگر دوستت ندارم.
نــــــــه
من فقط فهمیدم وقتی دلت با من نیست، بودنت مشکلی را حل نمی کندکهنه فروش تو کوچمون داد میزد:
“چراغ کهنه میخریم…. وسایل شکسته میخریم”
بی اختیار داد کشیدم کهنه فروش قلب شکسته میخری؟
با یه لبخند تلخ گفت:
اگه ارزش داشت که نمیشکستاز " نبودنـــــت " دلـــگیر نیستم

از اینکه روزگاری

"همه ی دنیایم بـــــــودی"

دلگـیــــــــرم


چقدر سخته
که جلو چشمت با دیگران خوش بگذرونه و با این که احساس میکنی ازش متنفری
باز روزی هزار بار بگی دردش رو سرت


یه “دوستت دارم”هایی هم هست
میدونی دروغه ها

ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه


♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392 کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه “چته؟ چی شده؟ ”؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن”...

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392؟

هر گاه يادتـــــــ می کنــــــ ـــ ـ ـم "باران" می آيــ ـــ ـد

نمی دانـ ـ ـستم لمس خيالتـــــ هم "وضو" می خواهــــــ ـ ـــد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392يه فرورديني نه تکرار ميشه نه تکراري 
يه قلب پر از احساس، يه ارديبهشتي
هيچ وقت نميشه يه خرداد ماهيو دور زد پس سعي نکن
تیر ماهی ها مثل تیر تیزن جرات کردی زیر آبی برو
مردادیا مردی هستن واسه خودشون اما نامرد هم دارن حواست باشه
شهريور شش حرفه ولي شهريوري دوستت داشته باشه خيلي حرفه
خونه اي که مهرماهي نداشته باشه خونه نيست جهنمه
آبانيا از. برعکسشون معلومه ديگه نابا D: 

جنگل به سلطانش مينازه، ثبت احوال به آذر ماهياش
دي ماهيا آرزو نميکنن، آرزو ميسازن :))
بهمني ها هميشه تابلو ان چون هم شيکن هم خاص
بودن با يه اسفندي لياقت ميخاد که هرکسي نداره
♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392وقتی ميگی :
ديگه برای هميشه فراموشش کردم
و هيچ احتياجی بهش ندارم
و تموم بد و بيراهای دنیا رو نصيبش میکنی
دقيقا همون زمانيه که
بيشتراز هميشه دلت براش تنگ شده …

مگه نه؟!....

تو بگــــــــو...!

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392خیلی سخته دلت بودنش رو بخواد

                                       ولی

                                          مجبور باشی به نبودش عادت کنی ...


♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392نمی دانــــــــــــی چه دردی دارد که حالــــــــــــــــــمـ

در واژه هـــــــا نمی گنـــــــــــــجد

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ سه شنبه سوم دی 1392 

دلمـ شده دفترجـــ ــــــ ــه خاطراتـــــــــــــــــــ

هر کی مياد يه چيزی توش می نويســـــــــه

آخرش يه امضا ميزنه و ميگه خداحافــ ــــ ـــ  ـــــظ

بابا چی شد...

من که ثانيه ها رو می شمردم واسه ديدنتـــــ

شدم دفترچه خاظراتتــــــ ـ ـــــــ

تو که منو دوست خودت می دونستی

پس چی شد؟

ها چی شد ؟!

خيلی گريــــــــه کردم ولی تو براتــــــ مهمـ نبود

برای تو گريــــه نکردم

برای خودم و تنهاييــــــمـ گريه کردم و گريه کردم

روزگار بدجور آدمو اذيت می کنه

من خيلی زود باورم

تو و دوستــــ ـــــ ــت رفتين و منو تنهــــ ـــ ــا گذاشتين

بين من و ف رو هم خرابــــــــ کردين

ف بهم گفت: لياقت نداری اون دوتا پست رو به من ترجيـــــــح دادی

اميدوارم بتونـــــــمـ دوباره با ف حرفـــــ بزنمـ

و گرنه نمی بخشمتـــــــــــــــ

هيچ وقتـــــــــ

زمين گرده "ن" نترس يه روزی نوبت عذابـــــــ کشيدن تو همـ ميشه

يه روزی که.........

اميدوارم هيچ وقتـــــــ حال الان منو نداشته باشی "ن"

وقتی می خوای ازته دل گريه کنـــــــــی

بايد نقابـــــــ خنده بزنی

و خنده ای براتــــــ نباشـــه

نمی دونمـ چرا....

قصدتون اين بود که من تنها باشمـ؟...

خيالتونـــــــ راحـتـــــــ شد ؟

الان من تنهاي تنهامـ

دارم با گريه و اشکـــــــ ريختن اينا رو می نويسم

با گريـــــ ــــ ــــه برای خودم..

برای تـــــــــو...

برای همــــــــــ ــ ــــــــ ـه

 

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 139211
حالا که رفته ای ...

ساعت ها به این می اندیشم که چرا هنوز زنده ام...

مگر نگفته بودم بی تو می میرم...

خدا یادش رفته است مرا بکشد یا تو بر می گردی؟؟؟
♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 13929
 

تــــو برامـ نمونـــ ــــــ ــدی

"ف" رو همـ ازمـ دور کردی

همه رو ازمـ دور کـردی

و خودتـــ ـــ ــ ــمـ زدی زير حرفاتــــــــ

"ن"عزيزمـ چرا واقعــــــا دلمـو شکستـ ــــ ـی؟...

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ چهارشنبه بیست و هفتم آذر 139210
دلــــمـ برايتــــــ تنگـــــــ استــــــــــ

دلـمـ دل تنگـــــــ خنده استــــــــ

چند وقتــــــــ استـــــــ نخنديده امـ

هيچ وقتـــــــ نديدمتــــــــ

جون دوري از مــــــن

دلـمـ برای کســـــــی دل تنگـــــ استـــــــ که

مرا نمی شنـــــــــاسد

خـــنده دار استــــــــ نه؟

♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه بیست و دوم آذر 13929
وای الان چه قدر بهتـــــــــرم

چون هستی همکلاسی

چه قدر دوستت دارم

باور کن


♥ رعــــــــــــ♥ ـــــــنا ♥ ~ ~ جمعه بیست و دوم آذر 1392